Upplands Företagsservice AB (Nedan kallat UFS AB), organisationsnummer 556699-1925, är ansvarig för att säkerställa att era personuppgifter förvaltas på ett tryggt och säkert sätt.​

Hantering av personuppgifter:​

UFS AB lagrar de personuppgifter som anses vara nödvändiga för att kunna utföra våra tjänster. Det kan röra sig om namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer och liknande. För kunds räkning behöver vi denna information för att kunna hantera hela processen från beställning till slutfaktura samt eventuella garantiåtaganden.​

Vi lagrar era personuppgifter i enlighet med bokföringslagen. UFS AB måste även ta hänsyn till att arkivera information så länge det behövs för era garantier, historik för att möta upp eventuella felanmälningar samt att kunna möta er på bästa sätt vid beställningar.​

Era personuppgifter lagras inte längre än vad som anses vara nödvändigt för ändamålet.

​​

Vilka tar del av era personuppgifter:​

För att kunna utföra våra tjänster måste viss del av era personuppgifter sparas ner i vårt affärssystem. Detta för att våra anställda ska kunna utföra det beställda arbetet. Vår personal hanterar er persondata i enlighet med GDPR.

Våra materialleverantörer och/ eller underentreprenörer kan även behöva ta del av era personuppgifter. UFS AB lämnar endast ut den information som är nödvändig för att material ska kunna beställas och levereras eller tjänst ska kunna utföras.

​​

Rättighet att rätta, ändra eller radera era personuppgifter:​

Vid arbetsbeställning samtycker ni till att UFS AB lagrar era personuppgifter för att kunna utföra beställda tjänster, kunna möta gällande lagstiftning samt åtaganden gentemot er.

​Ni har rättighet att kontakta oss på UFS AB för att få information om era lagrade personuppgifter. Ni kan ändra och rätta felaktigt lagrad information.

Dock ligger viss begränsning i att ändra eller radera era personuppgifter. Begränsningen ligger i avtal och lagar. För att vi ska kunna bemöta er på bästa sätt och följa upprättade avtal behöver vi spara de personuppgifter som anses nödvändiga.

Vi behöver även lagra era personuppgifter enligt bokföringslagen samt för att kunna hantera garantiärenden.