UFS policies

Arbetsmiljöpolicy

UFS AB´s arbetsmiljöpolicy grundar sig på företagets policy för hälsa och säkerhet.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för UFS.
Målsättningen med UFS:s arbetsmiljö¬arbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.
Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att beteende är avgörande och att alla olyckor är möjliga att förebygga.

Genom UFS:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar. UFS utvärderar löpande företagets insatser inom arbets¬miljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Alla aktiviteter omfattas av vårt kvalitétssystem.
Samtliga enheter formulerar arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens inriktning samt utifrån UFS:s övergripande arbetsmiljömål och policy.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skydds¬organisation och företagshälsovård.

Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i UFS:s intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Ansvaret återfinns i linjeorganisationen. Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom UFS, ska därför ges förutsättningar att:

  •  känna till verksamhetens mål och vision
  • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • påverka sin egen arbetssituation
  •  känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • utveckla sin kompetens
  • ta sitt hälsoansvar

Kvalitet

Vår kvalitétspolicy är att alltid leverera våra tjänster med en kvalitet som överensstämmer med avtalade krav.

Omfattningen av vårt kvalitetsarbete avser hela vår verksamhet. Alla medarbetare är idag delaktiga och ansvaret är fördelat på olika personer. För oss är systematiserat förbättringsarbete den största garantin för vårt fortbestånd och vår expansion. Alla vi som arbetar inom UFS AB levererar tjänster i rätt tid och med kvalitet som överensstämmer med avtalade krav.

Vi planerar, bereder och kontrollerar vår verksamhet så att rätt slutkvalitet säkras.

Vi ställer samma krav på våra underentreprenörer och leverantörer som vi ställer på oss själva.

Vi utför våra uppdrag med ansvarskännande.

Vi ser trevligt och korrekt uppförande samt enhetlig klädsel hos våra medarbetare som en självklar del i vår verksamhet.

Miljö

Företagets verksamhet skall bedrivas så att miljön skyddas och energi används på bästa sätt.

Våra insatser och vårt miljöarbete skall styras av en helhetssyn av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
Vi skall uppfylla fastställda lagar och krav för att förebygga föroreningar.

Miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.